Privacy

Privacybeleid
Algemeen
In deze policy wensen wij u te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens Carremax tegels verzamelt en verwerkt worden. Onze policy is volledig in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn, zoals o.a. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere:

 • Via het invullen van een contact pagina op onze website

Verwerkingsdoeleinden
We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer volgende doeleinden:

 • Beheer van onze commerciële handelsrelaties met klanten, leveranciers of derde partijen (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
 • Het informeren over onze activiteiten, evenementen, producten, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven gerelateerd aan onze firma.

Juridische Grondslag voor de verwerking
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Op basis van uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden
 • Wanneer de wet ons daartoe verplicht
 • In de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om noodzakelijke stappen te zetten om tot een overeenkomst te komen
 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw rechten en belangen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt:

 • Zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.
 • Zolang dit noodzakelijk is om een correcte naverkoop te garanderen. Oa onderhoudsadvies zolang de tegels gebruikt worden.

Garantie inzake een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens
Uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
CARREMAX heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Uw rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens
U heeft steeds het recht om:

 • Toegang, inzage en informatie te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
 • Onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te doen verbeteren.
 • In bepaalde omstandigheden te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.
 • De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken.
 • Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, of bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met ons:
 • Per e-mail aan: gdpr@carremax.be
 • Per brief: CARREMAX
  tav verantwoordelijke gegevensverwerking

Om elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden, verzoeken wij u om bij uw aanvraag eveneens een bewijs van uw identiteit toe te voegen, bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wij behoudens ons het recht voor om onze privacy policy op regelmatige basis aan te passen. Daarom adviseren wij u om deze policy periodiek opnieuw te bekijken.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te B-1000 Brussel – commission@privacycommission.be)